Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazným ujednáním mezi provozovatelem erotického zábavního a seznamovacího portálu nacházející ho se na webových stránkách gkontakt.cz (dále jen „portál“) a uživateli využívajícími všechny služby poskytované provozovatelem v souvislosti s provozováním výše uvedeného portálu.

Provozovatel

Provozovatelem erotického portálu gkontakt.cz je obchodní společnost Internet portal s.r.o., IČO 227 96 304, se sídlem Bílá - Vlčetín 44, Hodkovice nad Mohelkou, PSČ 463 43 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 31862 (dále jen „Provozovatel“). Korespondenční adresa porvozovatele: Internet portal s.r.o., Bílá - Vlčetín 44, Bílá, PSČ 463 42

Uživatel

Uživatelem je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek každá fyzická osoba, která využívá služeb portálu poskytovaných provozovatelem. Registrovaným uživatelem je každý uživatel, který se registroval do portálu. S ohledem na charakter služeb poskytovaných provozovatelem může být uživatelem pouze zletilá fyzická osoba, tj. u občana České republiky osoba starší 18ti let a u příslušníků jiných států osoba zletilá dle tamních platných právních předpisů.

Předmět všeobecných obchodních podmínek

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, na základě kterého provozovatel poskytuje uživateli služby portálu a uživatel tyto služby portálu užívá, respektive přijímá a úprava s tím souvisejících práv a povinností mezi provozovatelem a uživatelem.

Práva a povinnosti provozovatele.

 1. Provozovatel má povinnost poskytovat uživatelům služby řádným způsobem.
 2. Provozovatel má právo na odměnu za placené služby poskytované uživateli.
 3. Provozovatel má právo kontrolovat obsah účtů uživatelů.
 4. Provozovatel je oprávněn ukončit uživatelský účet uživateli, který porušuje ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo právní předpisy.
 5. Provozovatel má povinnost vyřizovat reklamace a stížnosti uživatelů a to v přiměřené lhůtě.

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel užíváním služeb provozovatele dává najevo svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 2. Uživatel je povinen pravidelně sledovat všeobecné obchodní podmínky a seznamovat se s jejich aktuálním zněním.
 3. Uživatel má právo užívat služby poskytované provozovatelem v rozsahu dle svého členství.
 4. V případě, že uživatel užívá placené služby portálu, je povinen za tyto služby hradit provozovateli cenu dle ceníku uvedeného v čl. 9 těchto všeobecných obchodní podmínek.
 5. Uživatel je povinen respektovat práva ostatních uživatelů.
 6. Uživatel je oprávněn na svůj uživatelský účet nahrávat pouze takový obsah, s kterým je oprávněn nakládat.
 7. Uživatel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené svým jednáním v souvislosti s užíváním služeb portálu způsobené provozovateli, ostatním uživatelům či třetím subjektům.
 8. Uživatel bere na vědomí, že v souvislosti s užíváním služeb provozovatele může být vystaven erotice či explicitním sexuálním prvkům, které by ze strany některých osob mohly být vnímány jako pohoršující či urážlivé a jsou určeny pouze osobám straším 18ti let. Uživatel se zavazuje tento obsah nezpřístupňovat osobám mladším 18ti let.
 9. Uživatel nesmí využívat žádným způsobem služeb portálu ke komerčním účelům.
 10. Uživatelé se zavazují užívat služby portálu v souladu s platnými právními předpisy.
 11. Uživatel prohlašuje, že nebyl odsouzen pro žádný z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
 12. Uživatel se zavazuje počínat si při užívání služeb tak, aby nedocházelo k žádným škodám provozovateli a ani ostatním uživatelům.

Odpovědnost provozovatele

 1. Provozovatel není odpovědný za obsah portálu nahraný uživateli.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené uživateli jednáním ostatních uživatelů či jednáním třetích subjektů.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené uživateli zneužitím jeho uživatelského účtu zaviněným uživatelem.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za přístupnost služeb v místech, kde je to dle tamních platných právních předpisů zakázáno.

Uživatelské účty

 1. Uživatel může užívat služeb poskytovatele prostřednictvím uživatelského účtu, když uživatelský účet vzniká registrací. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet. Při vytvoření více účtů jedním uživatelem, mohou být kdykoliv smazány.
 2. Uživatel má při bezplatné registraci nárok na užívání služeb portálu v omezeném rozsahu.
 3. V případě placeného členství může uživatel užívat služeb portálu v plném rozsahu.
 4. Uživatel je povinen při registraci uvést úplné a pravdivé údaje.
 5. Uživatelské účty jsou určeny výhradě k individuálnímu užití a uživatel je povinen svůj uživatelský účet užívat výhradně osobně a nezpřístupňovat jej třetím subjektům.
 6. V případě jakékoliv změny povinně poskytovaných údajů zavazuje se uživatel tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat.
 7. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit jakékoliv zneužití svého uživatelského účtu provozovateli.
 8. Uživatel bere na vědomí, že některé uživatelské účty byly a mohou být uměle vytvořeny provozovatelem za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných provozovatelem a kontroly těchto Obchodních podmínek. Tyto účty mohou být veřejně dostupné a nejsou jakkoliv označené. Z těchto účtů může provozovatel prostřednictvým svých moderátorů zasílat zprávy uživatelům a zodpovídat zprávy od uživatelů.
 9. Uživatel je odpovědný za jakákoliv porušení právních předpisů či škody způsobené užíváním svého uživatelského účtu.
 10. Uživatel nesmí využívat služeb provozovatele ke komerčním účelům.

Služby portálu

 1. V případě neplaceného členství získává uživatel svůj profil na portálu provozovatele, omezený přístup do profilů ostatních uživatelů, omezený počet zpráv ostatním uživatelům a omezené množství sdělovat ostatním uživatelům své kontaktní údaje.
 2. Uživatel může využívat placených služeb portálu v rozsahu dle níže uvedených tarifů:
 • Zkušební členství na 1 týden placené online platbou nebo kreditní kartou: 99 Kč / 4 EUR
 • Členství na 1 měsíc placené převodem: 499 Kč
 • Členství na 1 měsíc placené SMS: 599 Kč
 • Členství na 1 měsíc placené online platbou nebo kreditní kartou: 349 Kč / 14 EUR
 • Členství na 3 měsíce placené převodem: 999 Kč
 • Členství na 3 měsíce placené online platbou nebo kreditní kartou: 899 Kč / 34 EUR
 • Členství na 6 měsíců placené převodem: 1899 Kč
 • Členství na 6 měsíců placené online platbou nebo kreditní kartou 1499 Kč / 59 EUR
 • Členství na 12 měsíců placené převodem: 3499 Kč
 • Členství na 12 měsíců placené online platbou nebo kreditní kartou 2699 Kč / 107 EUR

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Při platbě kartou z účtu vedeného v Eurech platí cena uvedená v Eurech.

 1. Pokud uživatel získá placené členství v portálu a uhradí provozovateli výše uvedenou cenu, získá tím možnost zasílat neomezené množství zpráv ostatním uživatelům a neomezený přístup do profilů ostatních uživatelů včetně možnosti prohlížet všechny fotografie uveřejněné ostatními uživateli, dále pak zasílání svých kontaktních údajů (telefon, email) ostatním uživatelům.
 2. V zájmu zajištění nepřetržité služby, automaticky obnovujeme všechny předplacené služby. To se netýká jednorázových plateb, jako je bankovní převod nebo platba pomocí sms. Takové obnovení musí být na dobu rovnající se období původního předplatného služeb podle zvoleného tarifu. Kromě toho někdy nabízíme speciální akce, které mají dobu obnovení různého trvání než naše běžné upisovací období. Zkušební členství na jeden týden automaticky přechází po tomto týdnu do měsíčního členství. Pokud chcete ukončit zkušební členství v prvním týdnu, postačí zaslat informaci o ukončení na podporu ZDE, nejméně 3 dny před ukončetím zkušebního týdne. V tomto případě není nutné psát písemnou výpověď. Pokud přejde zkušební členství do měsíčního, pak je třeba splnit již všechny body ukončení v článku 14 těchto Podmínek. Souhlasem s těmito podmínkami, berete na vědomí, že váš účet bude podléhat výše popsanému automatickému prodloužení. Pokud si nepřejete váš účet obnovit automaticky, zašlete nám výpověď podle článku 14 těchto podmínek.
 3. V případě, že bude uživateli automaticky prodlouženo členství dle předchozího článku všeobecných obchodních podmínek, vzniká provozovateli nárok na odměnu dle výše uvedeného ceníku a uživateli povinnost uvedenou odměnu provozovateli uhradit.

Obsah služeb

 1. Veškerý obsah přístupný uživateli prostřednictvím služeb portálu, jako jsou texty, data, software, rukopisy, fotografie, grafika, hudba, zvuky, videa, interaktivní prvky, blogy, příspěvky, zprávy, etikety, ochranné známky, servisní známky, loga a další materiály (dále jen „obsah“), je ve výlučném vlastnictví provozovatele nebo k němu má uživatel jiná užívací práva.
 2. Uživatel není oprávněn nakládat s výše uvedeným obsahem bez výslovného souhlasu provozovatele.

Uživatelský obsah

 1. Uživatel může na svůj uživatelský účet nahrávat obsah a tento prostřednictvím svého účtu zveřejňovat.
 2. Uživatel smí nahrávat na svůj uživatelský účet pouze takový obsah, s kterým je oprávněn nakládat.
 3. Uživatel nesmí na svém uživatelském účtu zveřejňovat obsah, který je zejména nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, urážlivý, obscénní, útočící na soukromí jiné osoby, nenávistný nebo rasově, kulturně či etnicky závadný a i další obsah, který je v rozporu s dobrými mravy a jeho zveřejnění by mohlo způsobit újmu provozovateli či ostatním uživatelům.
 4. Zveřejněním obsahu na svůj uživatelský účet dává uživatel provozovateli právo s tímto obsahem nakládat pro účely portálu.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je výhradně odpovědný za obsah, který prostřednictvím svého účtu zveřejňuje a že v případě, že tímto obsahem bude způsobena provozovateli nebo ostatním uživatelům újma, může být po něm uplatňována náhrady škody.
 6. Uživatel v souladu s § 46 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů uzavírá s provozovatelem licenční smlouvu, na základě níž nahráním obsahu na svůj uživatelský účet zároveň poskytuje provozovateli celosvětovou, časově neomezenou licenci k tomuto obsahu spočívající v oprávnění provozovatele tento obsah užít ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu a to bezúplatně.

Obsah třetích stran

Uživatel je srozuměn s tím, že v souvislosti s užíváním služeb portálu může narazit na obsah poskytovaný třetími subjekty (např. reklamy, bannery, inzerce). Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese žádnou odpovědnost za tento obsah a v případě, že tímto obsahem budou dotčena práva uživatele, je uživatel oprávněn uplatňovat své nároky pouze vůči subjektu, který je původcem tohoto obsahu.

Reklamace

 1. V případě výskytu vad poskytovaných služeb je uživatel oprávněn tyto vady uplatnit u provozovatele písemným úkonem adresovaným na sídlo provozovatele specifikované v čl.2 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo na e-mail 
 2. V případě odstranitelných vad poskytovaných služeb má uživatel zejména nárok na odstranění vady nebo přiměřené slevy z ceny služeb. V případě neodstranitelnosti vady má uživatel právo na odstoupení od smlouvy či slevu z ceny služeb.
 3. Provozovatel je povinen do 30 dnů ode dne řádného uplatnění nároku z vadného plnění předmětnému nároku vyhovět, shledá-li, že se jedná o vadu poskytnutého plnění, za kterou nese odpovědnost.
 4. Uživatel je povinnen vady poskytovaných služeb uplatnit bez zbytečného odkladu ode dne, kdy je zjistí.

Odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel může od smlouvy uzavřené s provozovatelem písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření, pokud nedošlo dosud k poskytnutí služeb provozovatelem.
 2. Provozovatel je v takovém případě zároveň povinen vrátit uživateli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 3. V případě změny těchto obchodních podmínek je uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy s provozovatelem do 14 dní ode dne zveřejnění změn.
 4. Odstoupit od smlouvy může uživatel písemným úkonem adresovaným na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek
 5. V případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany uživatele si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit do smlouvy s uživatelem a může uživateli smazat jeho účet. V takovém případě uživatel nemá právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků.
 6. Uživatel, který využívá předplatného služeb portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem a to písemnou výpovědí adresovanou na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Před odesláním je třeba oznámit ukončení na podpoře ZDE. V takovém případě provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude shora uvedené ukončení účtu nebo předplatného doručeno, ukončí předplatné nebo smaže účet uživatele a ukončí také jeho předplatné. Předplatné bude vždy ukončeno k následujícímu obnovovacímu období a za probíhající období Vám nebude vrácená žádná částka. Každý nárok na vrácení prostředků bude posuzován individuálně. Pokud bude tento nárok potvrzen, bude platba totožným způsobem, jakým byla od uživatele přijata, vrácena do 10 pracovních dnů.
 7. Uživatel, který využil jednorázovou platbu nebo nevyužíval placené služby portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem oznámením o ukončení na podpoře ZDE. V takovém případě provozovatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo shora uvedené ukončení účtu oznámeno, smaže účet uživatele.

Ochrana soukromí

Provozovatel postupuje při poskytování svých služeb v  souladu s  planou právní úpravou, zejména v  souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Ochrana soukromí i práva uživatele jakožto subjektu údajů jsou blíže specifikovány v  Informaci o zpracování osobních údajů, kterou naleznete ZDE.

Obchodní sdělení

Uživatel užíváním služeb provozovatele výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby mu byla zasílána obchodní sdělení provozovatele a partnerských obchodních společností. V případě, že si uživatel nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení zasílána, má právo tuto skutečnost sdělit písemně provozovateli.

Používání přihlášení pomocí Facebook účtu

Na naše stránky se můžete registrovat nebo přihlásit pomocí vašeho Facebook účtu. Zde využíváme logo společnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) pro přihlášení v souladu se všemi požadavky této společnosti. Pokud jste přihlášeni na svém Facebook účtu a kliknete na toto logo, automaticky dojde k přenosu některých údajů z vašeho účtu u společnosti Facebook. Pokud nejste přihlášení na vašem účtu u společnosti Facebook, otevře se Vám přihlašovací stránka k tomuto ůčtu. Sbíráme pouze údaje, které jsou potřebné k registraci na našich stránkách, jako je e-mailová adresa, datum narození. K dokončení registrace pomocí Facebook účtu musíte ještě dovyplnit některé povinné údaje. Pokud dokončíte registraci pomocí vašeho Facebook účtu na našich stránkách, můžete se již kdykoliv přihlásit přes tento účet. Registrací nebo přihlášením přes váš Facebook účet se stáváte uživatelem těchto stránek a souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami, jejichž obsah je pro vás závazný stejně, jako pro uživatele, kteří se registrují nebo přihlašují přímo na těchto stránkách.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí českým právním řádem ve znění platném ke dni jejich účinnosti.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto podmínek, a to i bez informování uživatelů. Nové znění podmínek se stává vůči všem stranám účinným dnem jejich zveřejnění na webových stránkách gkontakt.cz.
 3. Veškeré spory vzniklé poskytováním služeb uživateli provozovatelem v souvislosti s poskytování služeb jsou s konečnou platností oprávněny rozhodovat příslušné soudy.
 4. Pokud se stane některé ustanovení těchto podmínek nevymahatelné podle platného zákona, bude toto ustanovení vyloučeno z těchto podmínek, ale ostatní ustanovení zůstanou plně platné, a bude možné je dále aplikovat.
 5. Provozovatel a uživatel prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich svobodné a vážné vůle a zavazují se je dodržovat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 25.5.2018

REGISTRACE
 • 29930 uživatelů
 • 145 online uživatelů
 • 1 nově registrovaný uživatel
Kontaktujte nás.
Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.