K uzavření této smlouvy vám musí být nejméně 18 let nebo více, podle toho, zda se na vás vztahují zákony jiné země, kde se dospělým stáváte v pozdějším věku. Prosím čtěte tyto podmínky provizního programu velice pozorně. Tyto podmínky určují závazné vztahy mezi vámi a firmou INTERNET PORTAL s.r.o., IČO: 22796304 (dále jen „provozovatel“). Vaše účast v provizním programu je na uvážení zástupců provozovatele a provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vaši účast v programu nebo ukončit kdykoliv vaší účast v programu. Vzájemné závazky podle těchto podmínek tím nebudou dotčeny.

Zaškrtnutím “Souhlasím se všeobecnými provizními obchodními podmínkami“ při registraci potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli této dohodě a souhlasíte s jejími podmínkami. Tato dohoda představuje závaznou dohodu, která upravuje vaší účast v provizním programu provozovatele. Pokud je uvedeno v této dohodě "my", "náš" nebo "naše" rozumí se tím společnost INTERNET PORTAL s.r.o., pokud bude uvedeno v této dohodě "Partner", "Provizní partner", "Vy" nebo "Váš", tak se tím rozumí osoba nebo subjekt, který vstupuje do této dohody provizního programu.

Provizní program umožňuje odkazovat internetový provoz na naše stránky pomocí speciálního odkazu. Pokud na základě tohoto provozu dojde k uzavření smlouvy mezi návštěvníkem a námi, bude Proviznímu partnerovi vyplacena provize, která bude vypočítána procentní sazbou v závislosti na zvoleném typu provizního programu.

Přijetím Podmínek této smlouvy souhlasíte, že jste dosáhli minimálního věku 18 let nebo více, pokud se na vás vztahují zákony jiné země, kde se stáváte dospělým v pozdějším věku. Na této stránce bude vždy zobrazeno, kdy byla dohoda naposled aktualizována a vaše další účast v provizním programu po takové změně, bude považována za souhlas s těmito změnami. Tuto stránku sledujte tedy pravidelně, abyste se seznámili s aktuální verzí těchto podmínek.

Definice pojmů.

Reklama – tím se rozumí bannery, tlačítka, odkazy, zdrojové kódy nebo HTML kódy, obrázky nebo jiné podobné materiály námi poskytnuté.

Vrácení transakce – rozumí se jím vrácení jakýchkoliv prostředků osobě, které byly odečteny.

ID – rozumí se jím jedinečné identifikační číslo spojené s konkrétním provizním účtem.

Účet.

Pokud se budete chtít podílet na našem provizním programu, tak si u nás budete muset vytvořit účet. Při vytváření svého účtu potvrzujete, že veškeré informace, které poskytujete, jsou úplné a přesné. Souhlasíte s tím, že budete aktualizovat pravidelně tyto informace podle potřeby a že nebudete používat účet jiné osoby bez jejího předchozího svolení. Jste odpovědni za omezení přístupu k účtu a heslu a souhlasíte s tím, že přijímáte veškerou odpovědnost za všechny činnosti, které se vyskytují v rámci vašeho účtu nebo hesla. Pokud zřizujete účet za právnickou osobu, souhlasíte, že máte pravomoc jednat za tuto právnickou osobu v této věci.

Odpovědnost za partnerský obsah.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah vašich stránek. Budete výhradně odpovědný za vývoj, provoz, údržbu a všechny materiály a obsah, který se zobrazí na vašem webu. Zaručujete, že jsou vámi provozované stránky v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Vyhrazujeme si právo sledovat veškeré umístění odkazu s vaším ID, zda neporušuje platné právo a předpisy. Nicméně to není naší povinností a neneseme za to žádnou odpovědnost. Pokud zjistíme, že návštěvnost přes váš odkaz pochází ze stránek, které obsahují dětskou pornografii, sodomii, znásilnění nebo jakýkoliv jiný typ obscénních či nezákonných materiálů, bude váš účet okamžitě smazán a všechny nevyplacené platby okamžitě propadají. V rámci našeho šetření předáme podnět policii a poskytneme veškerou součinnost při šetření vašich aktivit, včetně poskytnutí informací z vašeho účtu. Ty samé následky bude mít také návštěvnost získaná pomocí spamování, takže pomocí rozesílání nevyžádaných hromadných e-mailů a jiných spamovacích metod. Stejné závěry provedeme, pokud zjistíme, že porušujete některé z našich podmínek ochrany soukromí, podmínek užití, obchodních podmínek nebo se pokoušíte o jakoukoliv formu spywaru, adweru, spoofingu, phisingu nebo porušujete podmínky služby. Vaše stránky a obsah musí být celou dobu používání v souladu se zákonem 18 USC oddílem 2257.

Odkazy a reklamní prvky.

Námi dodané reklamní prvky mohou být použity jen k propagaci našich stránek a přenecháváme vám k nim pouze dočasnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci, kterou můžeme kdykoliv odvolat. Tato licence je vždy automaticky ukončená při ukončení platnosti této dohody. Speciální odkaz s vaším ID může být použitý samostatně nebo společně s našimi reklamními prvky, které vám k propagaci poskytujeme. Nebudeme mít žádnou povinnost platit vám provizi, pokud nebude prvek ve správném formátu a my tak nebudeme moci zjistit, že přišel zákazník od vás.

Administrace.

Provozovatel se zavazuje poskytnout přiměřené kroky ke kontrole a přezkumům online, které můžete sledovat po přihlášení k vašemu účtu. Kroky jsou aktualizovány na denní bázi, ale ne v reálném čase s přihlédnutím na nedokončené transakce, vrácení transakcí apod.

Provize.

Provize jsou stanoveny procentuelní částí na platbě zákazníka.

Provize jsou následující:

40% z první platby zákazníka – získáváte jednorázově 40% z částky, kterou zaplatil zákazník při své první platbě. Tato částka je jednorázová a dále již žádnou provizi ze zákazníka nedostáváte.

20% z každé platby zákazníka – získáváte po celou dobu členství zákazníka 20% z jeho každé platby. Jakmile zákazník přeruší členství, končí i váš nárok na provizi.

Pokud je z jakéhokoliv důvodu zákazníkovi vrácena částka zpět, tak se Vám provize odečítá z vašeho provizního účtu. Provizi získáváte z každého zákazníka, který přijde přes vaše stránky a zaplatí si u nás členství. Aby byl zákazník přiřazen pod váš účet, musí se minimálně registrovat při návštěvě z vašich stránek. Jakmile je zákazník takto registrován, tak je vám z jeho platby popřípadě z plateb vyplácena provize a již nezáleží, kdy platbu provedl.

Platby.

Minimální výplata je 500 Kč. Platba je prováděna 30 dní po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla získána provize, a zůstatek na účtu dosáhl této částky. To znamená, jestli byla získána provize v měsíci květnu a zůstatek na účtu tím dosáhl minimální hodnoty. Bude vám vyplacena platba na konci měsíce června. Pokud částka na účtu nedosáhne minimální hodnoty, bude částka na účtu převedena do dalšího měsíce, než dosáhne minimální hodnoty.

Daňové povinnosti.

Z vyplacené částky nejsou odečítány žádné daňové srážky. Neneseme žádnou odpovědnost za daňové povinnosti našich provizních partnerů.

Ukončení dohody.

Dohodu je možné ukončit kdykoliv po oznámení ukončení jedné strany druhé straně. Pokud byla dohoda ukončena řádně a nebyly splněny důvody pro nevyplacení provize podle této dohody, pak je vám vyplacen zbytek peněžní částky na vašem účtu. Pokud je tento zbytek peněžní částky menší než 100 Kč, propadá částka nám za užívání provizního účtu.

Nezávislost subjektů.

Žádná část této dohody se nepovažuje za jakékoli vytvoření partnerství, společného podniku, pracovního poměru mezi stranami a podobných spojení. Nemáte žádnou pravomoc provádět nabídky nebo činit jakákoliv prohlášení naším jménem. Z této dohody jasně vyplývá, že provizní partneři jsou naprosto nezávislí dodavatelé ve všech záležitostech.

Zachování v důvěrnosti.

Tato dohoda je důvěrná a všechny zjištění a věci, které jste se dozvěděli, jako náš provizní partner je zakázané jakkoliv dále šířit jiným osobám. Pokud by k tomu došlo a byla vám tato vina prokázána, pak se stanovuje pokuta 20000 Kč za každý takový případ.

Prohlášení.

Souhlasíte, že jste si tuto smlouvu přečetli včetně Všeobecných obchodních podmínek a Ochrany soukromí a že rozumíte všemu, co je v těchto dokumentech uvedeno a souhlasíte s tím. Nesmíte prodat, postoupit či převést kterékoliv ze svých práv či povinností podle této dohody bez našeho předchozího písemného souhlasu. Naše firma může práva a povinnosti z této dohody kdykoliv postoupit, prodat nebo převést bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Volba práva.

Tato smlouva se řídí českými zákony. Přijetím této smlouvy souhlasíte, že veškeré spory se budou rozhodovat podle českého práva.

Výklad podmínek.

Provizní podmínky je třeba vykládat jako celek a předložené členění slouží pouze pro přehlednost. Pokud se stane, že bude některé z ustanovení těchto podmínek považováno za nevymahatelné podle platného zákona, bude toto ustanovení vyloučeno z těchto podmínek, ale ostatní ustanovení zůstanou plně v platnosti, a bude možné je dále aplikovat.

Tyto Všeobecné provizní obchodní podmínky jsou platné a učinné k 1.1.2012

REGISTRACE
  • 29930 uživatelů
  • 119 online uživatelů
  • 1 nově registrovaný uživatel
Kontaktujte nás.
Varování: Tyto stránky obsahují erotický chat, videa, fotky a jiné sexuálně explicitní materiály. Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem. Všechny modelové a modelky na těchto stránkách jsou starší 18 let. Virtuální kontakty možné.